Srpen 14 2010

Pórobetonové tvárnice Ytong – velký přehled

Tagged Under : , , , , , , , , , , , , , ,

V zásadě rozlišujeme dva hlavní zdící systémy. Jeden z nich bývá označován jako tradiční – pálené cihly a druhý z nich je modernější materiál pórobeton. Druhý z nich sice nemá přízvisko tradice, nicméně je v mnohých ohledech velmi kvalitní a určitě plně konkurence schopný. A společnost, která dala pórobetonu opravdu slávu, není třeba ani představovat – Xella. Tato společnost již velmi dlouhou dobu prodává typicky bíle pórobetonové tvárnice pod obchodní značkou Ytong.

Ytong je dokonce tak typickým zástupce pórobetonových tvárnic, že se obecně název Ytong používá pro pórobeton bez ohledu na výrobce. Je nezpochybnitelný fakt, že Ytong nabízí nejširší nabídku ze všech výrobců pórobetonových tvárnic a rozhodně patří k nejkvalitnějším výrobcům.

Ytong je specifikován v zásadě třemi hlavními vlastnostmi – nezaměnitelnou sněhovou bílou barvou, nízkou hmotností a přesností jednotlivých tvárnic.

Bílá barva evokuje čistotu a eleganci. Ne že by to bylo u stavebního materiálu, který tvoří nosnou konstrukci a který bude následně skryt dalšími konstrukcemi (omítkami a fasádou) tato vlastnost technicky důležitá. Nicméně tato unikátní barva (protože žádný jiný zdící systém tímto nevyniká) opravdu subjektivně zvyšuje dobrý dojem člověka z tohoto materiálu. Nízká hmotnost vychází z podstaty materiálu a není rozhodně zanedbatelnou výhodou. Při množství, v jakém se pohybuje zdivo na každé stavbě je každá úspora přesunutých, dopravených a zpracovaných tun jen ekonomickou výhodou. No a přesnost je vlastnost asi nejcennější. Tvárnice jsou řezány opravdu s velkou přesností, která se opět neopakuje u žádného jiného materiálu.

Z vyjmenovaných výhod je zřejmé, že Ytong má své využití a tvoří významnou konkurenci osatním zdícím systémům. Vždyť jeho zastoupení na českých stavbách neustále roste.

Pojďmě se podívat na sortiment zdících materiálů Ytong podrobně. Ytong zdící materiály můžeme rozdělit následujícím způsobem:

Ytong Theta

Ytong Theta je přesná zdící tvárnice určená pro obvodové zdivo. Vyznačuje se nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi ze všech zdících materiálů Ytong. Součinitel prostupu tepla je 0,16 – to je hluboko pod doporučenou úrovní 0,25. Takže je zřejmé, že zdivo Ytong Theta není třeba zateplovat.

Ytong Theta se dodává v tloušťce 499 mm. Jedná se tedy o mohutné zdivo, které může trochu brát z prostoru bydlení. Na druhou stranu, stejně jako ostatná tvárnice Ytong, se zdí na lepidlo, které se nanáší v tenkých vrstvách, což zrychluje a zjednodušuje práci.

Další výhodou a to platí opět pro všechny zdící prvky Ytong, je jednoduchost provádění omítek. Omítky se provádějí tenkovrstvé. Omítky rychleji zrají, než-li u pálených cihel a vyznačují se vysokou pevností a nevyskytuje se praskání.

Ytong Lambda

Ytong Lambda je přesná zdící tvárnice, která před uvedením systému Ytong Theta byla na místě nejlépe tepelně izolujícího materiálu Ytong. Nyní po zavedení Ytong Theta, tak zastává druhé místo mezi tvárnicemi Ytong. Součinitel protupu tepla je u Ytong Lambda tloušťky 375 mm na úrovni 0,23 a při tloušťce 499 mm na úrovni 0,17. Pohybuje se tedy pod doporučenou hodnotou 0,25. Toto zdivo je tedy možné nezateplovat.

U rozměru 499 mm je hodnota natolik nízká, že využití je nasnadě v nízkoenergetických domech.

Ytong Lambda se dodává v tloušťce 375 mm a 499 mm. Zpracování je stejně jednoduché jako u všech zdících materiálů Ytong.

P1,8-300 superizolační tvárnice pro nosné zdivo

Pod zvláštním označením Ytong P1,8-300 se skrývá opět klasická přesná tvárnice Ytong. Označení P1,8-300 stanovuje třídu pórobetonu, ze kterého je tvárnice vyrobena. Tato třída je použita jen u této tvárnice a u tvárnice Ytong Theta. Rozdíl mezi tvárnicemi je jen v tloušťce. Zatímco Ytong Theta se dodáva v tloušťce 499 mm, pak tvárnice Ytong P1,8-300 se dodáva v tloušťce 375 mm.

Ytogn P1,8-300 je druhou nejlépe izolující tvárnicí od Ytongu. Součinitel prostupu tepla činí 0,21 (což je mírně lepší než u Ytong Lambda tloušťky 375 mm). Hodnota se pohybuje pod doporučenou hranicí 0,25. Není nutné proto toto zdivo zateplovat. Výhodou zdiva je poměrně nízká tloušťka 37,5 cm, takové zdivo zabýrá méně prostoru stavby.

Přesné tvárnice

Přesné tvárnice je souhrnné označení pro všechny nosné prvky Ytong. Patří tam tedy i Ytong Theta, Ytong Lambda a Ytong P1,8-300. Nicméně pro účely našeho rozhodnutí budeme v této kapitole hovořit o tvárnicích Ytong pro nosné zdění mimo těch uvedených.

Ostatná tvárnice nemají žádné přesně označení a dělí se podle velikostí a tříd pórobetonu. Třídy pórobetonu jsou označovány popisem Px-yyy, kde „x“ je pevnost v tlaku a „yyy“ je objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m3).

Takže tvárnice s označením P1,8-300 znamená, že má pevnost v tlaku 1,8 N/mm2 a objemovou hmotnost 300 kg/m3. Tkaže narozdíl od tvárnice s označením P4-500, která má pevnost v tlaku 4 N/mm2 a objemovou hmotnost 500 kg/m3 bude mít menší penvost (únosnost) a nižší hmotnost. Na druhou stranu nižší objemová hmotnost zaručuje lepší tepelně izolační vlastnosti. Proto je to vždy volba mezi tím co potřebujeme. Bývá pravidlem, že právě obvodové stěny mají nižší objemovou hmotnost, na druhou stranu tvárice mají velké tloušťky, takže tímto se únosnost celé konstrukce vyrovnává.

Přehled sortimentu přesných tvárnic:

 • P2-400, 300 mm
 • P2-400, 375 mm
 • P2-500, 200 mm
 • P2-500, 250 mm
 • P4-500, 200 mm
 • P4-500, 250 mm
 • P4-500, 300 mm
 • P4-500, 375 mm

Jak je vidět sortiment se dělí do dvou pevnostních kategorií – P2 a P4 a čtyřech rozměrů 200 mm, 250 mm, 300 mm a 375 mm.

Díke více kategoriím a více pevných cihel je Ytong lépe použitelných ve stavbách. Dříve, když Ytong neměl tak široký sortiment, byla jeho nevýhodou malá pevnost. Proto se nemohl používat do vícepodlažních budov apod. Dnes už je tato nevýhoda smazána. Pevnost tvárnice by měl navrhnout projektant nebo statik.

Hodnoty součinitele prostupu tepla jsou na solidních úrovních. Zveřejním jen zdivo 300 a 375 mm, neboť ostatní je zdivo vnitřní, u kterého tepelně izolační vlastnosti nehrají roli:

 • P2-400, 300 mm, součinitel prostupu tepla: 0,30
 • P2-400, 375 mm, součinitel prostupu tepla: 0,25
 • P4-500, 300 mm, součinitel prostupu tepla: 0,38
 • P4-500, 375 mm, součinitel prostupu tepla: 0,30

Jak je vidět, zdivo dosahuje hodnot nad úroveň 0,25, což je doporučená hodnota. Tím je dáno, že by konstrukce měla být zateplena. Vyjímku tvoří tvárnice P2-400 tloušťky 375 mm, která dosahuje přesně hraniční hodnoty 0,25.

Přesné příčkovky

Přesné příčkovky dotváří kompletní systém. Jedná se o přesné tvárnice nižších tlouštěk, které slouží pro nenosné vnitřní zdivo příček. Třída pórobetonu je P2-500, jen u příčkovky tloušťky 50 mm je vyšší P4-500. Nicméně každý rozměr se nabízí jen v jedné třídě, proto pro rozdělení je určení třídy bezvýznamné.

 • 50 mm
 • 75 mm
 • 100 mm
 • 125 mm
 • 150 mm

Zdění příček je velmi jednoduché a velmi rychlé. Výsledný efekt je perfektní. Díky vysoké přesnosti zdiva Ytong jsou stěny opravdu rovné a ideální například pro obkládání keramickými obklady. Mezi obkladači je proto zdivo Ytong více oblíbené než zdivo pálené.

Obloukové segmenty

Velmi zajímavým doplňkem systému Ytong jsou obloukové segmenty. Tyto umožňují vytvoření velmi přesných oblých příček.  Obloukové segmetny Ytong jsou v tloušťce 100 mm. V nabídce jsou dvě varianty, které se liší mírou oblosti. Jeden segment je výsečí kruhu o vnějším poloměru 100 cm a druhý o poloměru 60 cm. Tj. jeden je více zaoblený a druhý méně.

Máme tedy dva typy:

 1. R 100/90/30

Poloměr vněšího kruhu:   100 cm
Poloměr vnitřního kruhu:  90 cm
Výseč kruhu:   30 stupňů

 1. R 60/50/60

Poloměr vněšího kruhu:   60 cm
Poloměr vnitřního kruhu:  50 cm
Výseč kruhu:   60 stupňů

Jak je vidět v označení jsou zakódovány pouze technické parametry obloukového segmentu. Pro doplnění uvádíme, že jsou vyrobeny z pórobetonu třídy P2-500.

Související články

Make a Comment